FADERVOR

 

EGNE ARTIKLER

tredje samling

 

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

FADERVOR

I Matt. 6,7 og frem siger Jesus: Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

I grundteksten står der faktisk ”brug ikke tomme gentagelser, som hedningerne gør” (det er jo præcist det, der er blevet så accepteret i dag: kontemplativ bøn). Efter at have sagt dette går går Jesus videre og viser os, hvilke ting vi bør bede om. Han giver os ikke en bøn vi skal gentage igen og igen, nej Han fortæller os hvilke ting vi bør være optaget af at søge Gud om.

Alligevel er der rigtig mange, der gør lige præcist det Jesus her advarer imod: De bruger tomme gentagelser! Det gør de i form af at bruge ”fadervor”, som en remse de lirer af igen og igen. Langt de fleste er ikke selv klar over at de derved modsætter sig Jesu undervisning, for dem (præsterne), der burde udlægge Guds ord for dem på en ret måde er for størstedelens vedkommende lejesvende, som ikke er kaldede af Gud, men er kaldede af embedsmandsløn, præstebolig, gode pensionsordninger osv.

Vi læser i Es. 53,6a: Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej;

Dette er jo et godt billede på en flok får, som er ledet af en hyrde, der ikke vil gøre den nødvendige indsats for at lede fårene: De flakker alle om og render efter alt det, der lokker dem, for de mangler en kompetent hyrde, som elsker dem nok til at give sit liv for dem (give nok af sin tid og indsats til selv at forstå Guds åbenbaring godt nok til at kunne lede flokken ret).

Noget, der på en særlig stærk måde kan lokke religiøst vakte mennesker er religiøse øvelser, der kan have et fromt skær over sig, og her er kontemplativ bøn et godt eksempel (bønnekranse, åndedrætsbøn, bønnelabyrinter, at tænde lys osv.).

Der er bare det ved det at Jesus siger: ”gør ikke, som hedningerne gør”.