ER DER FRELSE I EN DØD TRO?

John 10,14:

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

Salme 23,1-2:

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, Han lader mig ligge i grønne enge,

Han leder mig til det stille vand.

ER DER FRELSE I EN DØD TRO?


Der siges således i Es. 64,5:Vi blev alle som den urene, og al vor retfærdighed blev som snavset tøj. Vi visnede alle som løv, som vinden rev vor synd os bort.

i grundteksten  står der ikke ”al vor retfærdighed”, men ”alle vore retfærdige gerninger”, og som jeg har forklaret i en anden af mine artikler, så er det snavsede tøj der tales om datidens menstruationsbind.

   På Esajas’ tid havde man jo ikke vor tids menstruationsbind i papir, som man klæber ind i trusserne, og så smider bort efter menstruationen. Man brugte det at gå med et stykke stof til at opsuge blodet, og den gang i det varme Mellemøstlige klima var et sådant klæde sikkert ikke særligt lækkert efter brugen, og sådan et stykke tøj bliver alle vores retfærdige gerninger sammenlignet med.

   Luthersk teologi har med rette hamret ind i vores hoveder at frelsen alene er mulig derved at Jesus tog vor synd på sig, og bar den op på korset,  og at vi intet selv kan udrette for vores egen frelse. Alligevel læser vi i Jak. 2, 14- 26:

Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød,  og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?  Sådan er det også med troen: i sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende: »Én har tro, en anden har gerninger.« Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er én; det gør du ret i. Det tror de onde ånder også – og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar?  Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen.  Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,« og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort ad en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.

Jakob sætter direkte spørgsmål ved om en tro uden gerninger kan frelse, og i Johs. 3,36 kun 20 vers efter den såkaldt ”lille bibel” i Johs. 3,16:For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

siger Jesus: Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«

og Jesus siger i Matt. 25, 31-46:Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone.  Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;  fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.   For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke?  Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

 

betyder det så at der er modsigelse i Guds ord? bliver vi frelst ved tro alene eller af gerninger?

Vi vil aldrig finde modsigelse i Guds ord!!  Men vi får ofte den samme sag belyst fra forskellige suplerende synsvinkler, og først når vi har fundet frem til en forståelse af Guds ord, som harmoniserer alt det, der bliver sagt har vi fat i den rigtige forståelse.

Når Jesus skiller  folk op i får og bukke baseret på deres gerninger er det ikke fordi fårenes gerninger frelser dem, men det er fordi folks gerninger viser kvaliteten af deres tro, om den er  fuldkommen eller ej. Det kan bedst forklares med det Jesus siger i Matt. 12, 33-37:Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt?

For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.«

 en intellektuel accept af at Jesus døde og opstod for at betale for vores synder frelser ikke i sig selv. Kun en levende tro frelser, og bekender et menneske sig som kristen, og forstår at sige alle de rigtige ting rent teologisk, men ikke lever et liv, som bærer de rigtige frugter, så er der grund til bekymring for det menneskes frelse, for vedkommende har sandsynligvis en død tro. 

Rom. 10,9-10 siger: For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.

På forskellig vis finder vi hele tiden dette at retfærdighed opnås ved tro, men at det samtidiger et krav at Jesus skal være herre over vort liv. Her vil jeg lige citere missionsbefalingen fra Matt. 28,16-20:Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

hvis man har en Herre, så vil man være ham lydig, og lydighed imod Jesus er egentlig beskrevet i missionsbefalingen for den befaler os at dedikere os selv til at gøre alle til Hans disciple idet vi lære dem at holde alt det Jesus havde lært disciplene. Hvad havde Jesus lært dem, havde Han givet dem en teologisk uddannelse? Ja Han havde udlagt Det Gamle Testamente (Guds ord på Jesu tid) for dem, og derved uddannet dem teologisk, men Han havde samtidig vandret med dem og demonstreret hvad lydighed imod Gud ord  fører til, og det spændte lige fra   at demonstrere betydningen af at hvis en slår dig på den ene kind, vend så den anden til og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. og Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. og Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.  Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden;    for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jesus demonstrerede altså næstekærlighed og blidhed i praksis, men vi har så også denne beretning fra Matt. 21,12-13:Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jog alle dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.«  Jesus gik altså fysisk til angrb på dem, der vanærede templet med deres gerninger og da Jesus derefter blev sulten og kom til et figentræ, der ikke bar frugt, men kun figenblade, så forbandede Han det, så det omgående visnede, hvilket jo er et billede på Guds forhold til dem, hvis liv ikke bærer god frugt (resulterer i gode gerninger ifølge det Jesus sagde om gode og dårlige træer). Det er simpelthen ikke til at komme udenom at Jesus lærer os at frugten af vores liv har noget med vores gerninger at gøre, og at det er et udtryk for om vores tro er ægte eller bare noget vi har i munden, og at hvis vores gerninger ikke beskriver et liv, der er en efterfølgelse af det Jesus lærte os ved sine handlinger (altså det liv Han levede), så er der grund til bekymring og selvransagelse! Hvis Gud bare ville have lært os ret teologi, så kunne Han have nøjedes med at give os sit åbenbarede ord på skrift, men Han blev menneske og levede iblandt os for at demonstrere hvad sund teologi fører til i praksis, og for at lære os at hvis vor tro ikke fører til et liv i Jesu efterfølgelse, så er vores teologi ikke sund.  

 

Konklusion:

Luther havde det store problem at han ikke skelnede mellem lovgerninger og gode gerninger, og da lovgerninger ikke kan frelse et menneske, men har det med at føre til selvretfærdighed, så er al forkyndelse af gode gerninger på det nærmeste bandlyst i Skandinavien, som jo er domineret af luthersk teologi, men Bibelens budskab er at kirken er Kristi legeme, og et sundt legeme har to ben at gå på:

Det ene ben er forståelsen af at vi ene og alene retfærdiggøres ved tro på den Jesus, som er defineret af den sunde lære, og det andet ben er at den form for tro fører til et liv i efterfølgelse af Jesus, altså et liv, der ligner det liv Han levede, som er godt vældig godt beskrevet i bjergprædikenen i Matt. kapitel 5-7

 En person, der kun har et ben, og som arbejder, som bygningsarbejder vil sikkert ikke være en særlig produktiv medarbejder, og en kirke, som kun går på et af de 2 ovenfor omtalte ben vil sikkert ikke være særlig produktiv i arbejdet med at bygge det åndelige hus, som Peter taler om her i 1. Pet. 2,4-5:Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.