MANGE SKAL KOMME I MIT NAVN

MANGE SKAL KOMME I MIT NAVN OG SIGE:

JEG ER MESSIAS


I Matt 24, 3-31 læser vi:  Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«  Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!   For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.   I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.   For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.   Alt dette er begyndelsen på veerne.  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.   Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.   Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.   Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det! –   da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset; og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe.   Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage.   Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.  For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.   Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.  Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.   Nu har jeg sagt jer det forud.  Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.   For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.   Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes.  Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.   Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.  Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.


Læg mærke til at da disciplene spurgte ”hvad er tegnet på verdens ende?” så er advarsler imod falske profeter og falske messiasser det, der fylder mest i Jesu svar.


Hvorfor mon det?

Først vil jeg kommentere ordene ”for om muligt at føre selv de udvalgte vild”.

  Den oversættelse har fået mange til at konkludere at det ikke er muligt at føre de udvalgte vild, men den græske grundtekst viser os at det er det faktisk..!!


Jesus sagde til Nikodemus: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«

  1.Joh 5,1 siger: Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud.

Kristus er det græske ord for Messias, og ovenfor kan vi se at Jesus advarer kraftigt imod at lade sig forlede til at følge en falsk Messias, For følger vi en falsk messias, så er vi ikke født af Gud.

Det er klart at Jesus ikke ville advare så kraftigt imod dette, hvis det at følge en anderledes Messias ikke var farligt.

  Min gamle nu afdøde far lyttede af og til til en (Robert Schuller), der så absolut forkyndte en anderledes Messias, og når jeg advarede min far var svaret:” Jamen han taler da om Jesus”. Der er desværre rigtig mange, der (som min far) stiller sig tilfreds med at Jesu navn bliver nævnt, fordi de ikke orker at sætte sig godt nok ind i Bibelens budskab til at kunne bedømme om den Jesus, der bliver forkyndt er den ene sande Messias. Satan er en mester i at fordreje sandheden, og forkynde noget, der ved et hurtigt (overfladisk) kig virker sandt, men som er falskt.

Det var ikke uden grund at Jesus advarede i Matt. 7,13-14: Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.   Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!

Og at Paulus advarer i 1. Kor. 10,12: Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder.


Vi kan ikke ved egen fortjeneste opnå afgang til Guds rige, men vor egen dovenskab og overfladiskhed kan føre til at vi kommer til at følge en falsk messias hele vejen frem til hans bestemmelsessted: Søen, der brænder af ild og svovl.